BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316775

Data: 28 maja 2002 r.
Nr uchwały: 318/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 318/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 116 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. (z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę "88.053.895- zł" zastąpić kwotą "88.054.195,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę "89.253.895- zł" zastąpić kwotą "89.254.195,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę "86.808.015,- zł" zastąpić kwotą "86.808.315,- zł"
- w § 2 pkt.3 ppkt.1 "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę "1.714.910,- zł" zastąpić kwotą "1.715.210,- zł"

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na kwotę 4.231,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dziale 853 "Opieka społeczna".

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie do Uchwały nr 318/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 maja 2002 r.


1. Na skutek zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania za pośrednictwem budżetu Powiatu dotacji w wysokości 300,- zł na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu za zorganizowanie "Zawodów Centralnych XXVIII Olimpiady Geograficznej i XI Olimpiady Nautologicznej (na pokrycie kosztów zakupu mapy "Unia Europejska" i wybranej pozycji książkowej) dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono budżet II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

2. W związku z koniecznością uregulowania zaległości powstałych od listopada 2000 r. do grudnia 2001 r. na skutek nie wypłacenia należnego świadczenia z tytułu zasiłku na rzecz rodziny zastępczej ustanowionej postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w listopadzie 2000 r. dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 4.231,- zł.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.318.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 lipca 2005, godz. 13:57
  Typ MIME: application/pdf