BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316739

Data: 29 maja 2002 r.
Nr uchwały: 326/2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 326/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. j. t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Józef Ratajczak
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Ewa Heba
- Andrzej Konieczny
- Andrzej Stobrawa
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Małgorzata Hedeszyńska
- Maciej Mielcarek
d) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Irena Grochowska
- Tomasz Marcinkowski

§2


Zasady pracy komisji konkursowej, o której mowa w §1 określa regulamin przyjęty uchwałą nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 2002 r. kończy się kadencja dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu Pana Stanisława Mrozińskiego.
W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z poźn. zm.) oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. j. t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zasadne jest powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.
Regulamin komisji konkursowej uchwalony został uchwałą Nr 316 Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.


Starosta
Leonard Maciejewski