BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317046

Data: 5 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 327/2002
Dotyczy: zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr 327/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 czerwca 2002 r.


w sprawie:
zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie przepisów art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz § II ust 3 oraz § 12 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 200 I r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. (Dz.U. nr 153, poz. 1752).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ l

W uchwale nr 294/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasadach rachunkowości i ramowego Zakładowego Planu Kont dla budżetu Powiatu Inowrocławskiego i jednostek wchodzących w skład struktury Powiatu Inowrocławskiego dokonać następujące zmiany:
1. w pkt. 2 "Konta pozabilansowe" Załącznika nr 2 "Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, pozostałych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych. Gospodarstw pomocniczych" dodać zapis:
" 093 - Pozostałe mienie powiatu przejęte na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie przekazane jednostkom w trwały zarząd"
2. w pkt. B ppkt. "Konta pozabilansowe" Załącznika nr 3 "Funkcje kont. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych w powiązaniu z kontami syntetycznymi dodać zapis:
"Konto 093 - Pozostałe mienie powiatu przejęte na podstawie decyzji Wojewodv Kujawsko-Pomorskiego nie przekazane jednostkom w trwały zarząd. ". Służyć ono będzie do ewidencjonowania zinwentaryzowanego i przekazanego Powiatowi Inowrocławskiemu majątku, który decyzją Zarządu Powiatu nie został jeszcze przekazany jednostkom, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym Powiatu. Do w/w konta prowadzona będzie ewidencja analityczna i szczegółowy rejestr pozwalający ustalić pochodzenie oraz wartość każdego obiektu inwentarzowego".
3. Wprowadzić Załącznik 2a stanowiący wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2002 r.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z uwagi na prowadzoną inwentaryzację mienia powiatu oraz przeciągający się proces jego przejmowania i przekazywania jednostkom tego mienia (długotrwałe procedury prawne wyjaśniające kwestie własności, zmiany wpisów w księgach wieczystych itp.), w ZPK Starostwa Inowrocławskiego wprowadzone zostaje, mające zastosowanie innych strukturach gospodarczych, konto pozabilansowe 093 - "Pozostałe mienie powiatu przejęte na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nie przekazane jednostkom w trwały zarząd".
Na koncie tym prowadzona będzie ewidencja zinwentaryzowanego i przekazanego Powiatowi Inowrocławskiemu majątku, który decyzją Zarządu Powiatu nie został jeszcze przekazany jednostkom i gospodarstwom pomocniczym Powiatu w trwały zarząd.
Do w/w konta prowadzony będzie szczegółowy rejestr i ewidencja analityczna pozwalającą ustalić pochodzenie oraz wartość każdego obiektu inwentarzowego.
Załącznik, w którym zawarto pełną informację o strukturze kont syntetycznych i analitycznych stanowi uzupełnienie określonych w uchwale nr 294/2002 Zarządu Powiatu zasad prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach ksiąg pomocniczych w powiązaniu z kontami syntetycznymi.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.327.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 160KB
  Data dodania: czwartek, 7 lipca 2005, godz. 09:51
  Typ MIME: application/pdf