BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304343

Data: 12 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 330/2002
Dotyczy: zmiany uchwały nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.
Uchwała nr 330/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 czerwca 2002 r.


zmieniająca uchwałę nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zmienić uchwałę nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną (...) w ten sposób, że w §2 ww. uchwały w miejsce Pani Iwony Stanek wpisać Pana Jacka Kempskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Procedura przydziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek korzystających z opieki zdrowotnej zatwierdzona została Uchwałą nr 291/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawię określenia regulaminu przydziału środków finansowych (...).
W myśl §5 ww. Regulaminu Zarząd Powiatu powołuje Komisję Zdrowotną w pięcioosobowym składzie.
Pismem znak: L.dz. 52/02 z dnia 31.05.2002 r. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował o zmianie przedstawiciela oddelegowanego z ramienia związku do prac w Komisji Zdrowotnej.
Z uwagi na powyższe wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski