BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304330

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: 331/2002
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
Uchwała nr 331/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26.06.2002 r.

w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142,. poz. .1592 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 1" art. 38 ust. 1,art. 39 ust. 2, art 40 ust. 1. pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r." Dz. U. nr 46, poz.543 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Inwrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego oznaczonych ewidencyjnie na mapie 78 jako działki:
- nr 13/32 o pow. 0,1513 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/33 o pow. 0.1344 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/34 o pow. 0,1264 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/35 o pow. 0,1739 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/36 o pow. 0,1287 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/37 o pow. 0,1318 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/38 o pow. 0,1264 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/39 o pow. 0,1260 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/40 o pow. 0,1256 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/41 o pow. 0.1262 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/53 o pow. 0,0982 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące.
- nr 13/54 o pow. 0,1009 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/55 o pow. 0,1074 ha-budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące,
- nr 13/58 o pow. 2,4760 ha-budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 20546

§2


W przypadku negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości w drodze negocjacji.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej.
W związku z powyższym niezbędnym jest ustalenie formy przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości.
Działki opisane w §1 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą ( 13 działek) oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ( 1 działka).
Zbycie przedmiotowych działek w formie przetargu ustnego nieograniczonego spowoduje pozyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r. z.U. nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) o zastosowaniu formy przetargu decyduje jego organizator.


Starosta
Leonard Maciejewski