BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304293

Data: 3 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 338/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała nr 338/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 lipca 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz, 1592 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. poprzez przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski
Wicestarosta
Marian Świątkowski
Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie' złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) dokonano zmian w planach wydatków budżetowych zainteresowanych jednostek i tak:
1. W związku z koniecznością dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ( podstawa prawna: art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn.zm./, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków 1 Dz.. U. Nr 46 poz. 4301 oraz art.,32 ust.l ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm./) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale gO130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 124.071,- zł i w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego" o kwotę 21.500;- zł celem utworzenia rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na łączną kwotę 145.571,- zł.
2. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 17.000,- zł a zwiększenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 19.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością. uregulowania rachunków związanych z organizacją XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu.
3. Celem zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano:
a) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży" zmniejszenia poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej" o kwotę 30.000,- zł a zwiększenia poz. "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" o kwotę 24.870,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 5.130,- zł,
b) dział 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" zmniejszenia o kwotę 20.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie" lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom".


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.338.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: wtorek, 2 sierpnia 2005, godz. 13:48
  Typ MIME: application/pdf