BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304446

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 341/2002
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 rok.
Uchwała nr 341/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 lipca 2002 r.


w sprawie przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 rok.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94; poz. 1097 ) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym G.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 rok.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z pismem Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczącym przedstawienia sprawozdania z realizacji planu przedsięwzięć gospodarczo- finansowych i sprawozdania finansowego PSZOZ w Inowrocławiu łącznie z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego tegoż Zakładu za rok obrotowy 2001 oraz pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ z dnia 17 czerwca 2002.r. zawartą w uchwale nr XIV /111/2002 w sprawie zaopiniowania wykonania planu przedsięwzięć gospodarczo-finansowych oraz zaopiniowania sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2001, przedstawienie projektu uchwały pod obrady Zarządu Powiatu jest zasadne.
Podstawy prawne do jej podjęcia stanowią: Uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu W Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.


Starosta
Leonard Maciejewski