BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316773

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 342/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Wawrzyniak, nauczycielki kontraktowej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
Uchwała nr 342/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 lipca 2002 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Wawrzyniak, nauczycielki kontraktowej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9g ust. 2, 5, 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Sylwii Wawrzyniak, nauczycielki kontraktowej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu:
1. Maria Kozłowska - przewodnicząca - przedstawiciel organu prowadzącego placówkę
2. Zbigniew Blinkiewicz - pełniący obowiązki dyrektora placówki
3. Ryszarda Różańska - ekspert
4. Zenon Imbierowski - ekspert
5. Barbara Szczepkowska - ekspert
6. Anna Olejnik - przedstawiciel związku zawodowego

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 25 czerwca 2002 r. Pani Sylwia Wawrzyniak nauczycielka kontraktowa Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu złożyła do tutejszego Starostwa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
W myśl art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący placówkę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tych Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego placówkę jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel. Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela w skład Komisji wchodzi również na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego wskazany przez właściwy organ statutowy związku.
Mając powyższe na względzie zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski