BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317052

Data: 10 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 351/2002
Dotyczy: ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Zielińskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 351/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 lipca 2002 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Zielińskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. z 1997 r. D U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Zielińskiej nauczycielki kontraktowej I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.
1. Józef Ratajczak - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego
2. Krzysztof Śledziński - dyrektor
3. Wanda Garus - ekspert
4. Jan Hibner - ekspert
5. Tomasz Idzik - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski