BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315684

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 356/2002
Dotyczy: dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.
Uchwała nr 356/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 lipca 2002 r.


w sprawie dokonania przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr XXXVII/307/2002 Rady Powiatu VI Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

§2


1. Przenieść kwotę 27.500 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) ze środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2. Podział środków, o których mowa w § l po zmianie przedstawia się następująco: (
- dorosłe osoby niepełnosprawne kwota 173.460 zł
- dzieci i młodzież niepełnosprawna kwota 72.770 zł

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o dokonanie przeniesienia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.500 PLN, z puli przeznaczonej na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dorosłych osób niepełnosprawnych, na rzecz dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Przy planowaniu środków kierowano się między innymi zaleceniem określonym w Decyzji nr 13 Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2001 r. stanowiącym, że: "przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez
wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnienia na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim". :
W związku z dużą liczbą wniosków np. Polskiego Związku Niewidomych, którego podopieczni oprócz wady wzroku posiadają schorzenia wymagające rehabilitacji każdego roku, konieczne jest zabezpieczenie środków, dlatego zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu.
Uchwała Nr XXXVII/307/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, upoważnia Zarząd Powiatu do przeniesienia środków pomiędzy zadaniami.


Starosta
Leonard Maciejewski