BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316722

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 357/2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała nr 357/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 lipca 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,86.874.640- zł" zastąpić kwotą ,,87.193.352,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,88.231.214- zł" zastąpić kwotą ,,88.549.926,- zł" Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca br. Nr WFB.I - 3013/W/22/2002, z 25 czerwca br. Nr WFB.I -3013/W/2S/2002, z 27 czerwca br. Nr WFB. I - 3013/W/26/2002 oraz z 5 lipca br. Nr WFB.I - 3013/W/28/2002 dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
. Dział O l O "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział O l 022 "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego" - zwiększono planowane dochody o kwotę 3.100,- zl w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" z przeznaczeniem na dowóz prób do badań laboratoryjnych przez powiatowe inspektoraty weterynarii oraz wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcom oceniającym wartość zabitych z nakazu Inspekcji zwierząt.
. Dział 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - planowane dochody zwiększono o kwotę 112.312,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rozdział 85304 "Rodziny zastępcze"- planowane dochody zwiększono o kwotę 124.400,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z czego kwota 92.200,- zł przeznaczona jest na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, a kwota 32.200,- zł przeznaczona jest na złagodzenie braków występujących w rodzinach zastępczych.
. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92118 "Muzea" planowane dochody zwiększono o kwotę 76.400,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Janikowo w sprawie przekazania za pośrednictwem Powiatu środków pieniężnych w kwocie 2.500,- zł na rzecz Klubu Europejskiego KONOP A działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", dziale 801 " Oświata i wychowanie".
Po stronie wydatków zwiększono budżet II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.
3. Z uwagi na fakt, iż do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy tworzenie nowych rozdziałów dokonano wyzerowania utworzonego Uchwałą nr 338/2002 Zarządu Powiatu z 3 lipca br. rozdziału 80146 "Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" i przywrócenia wielkości paragrafów w rozdziałach 80130 "Szkoły zawodowe" i 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" kosztem, których w/wym. rozdział utworzono.
W twym przeniesienia zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Powiatu.
4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w: a) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie o kwotę 3.132,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a utworzenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia wypłat żołdu oraz zwrotu za bilety dojazdu dla zatrudnionego Z dniem 1.07. br. poborowego odbywającego służbę zastępczą na stanowisku instruktora fizjoterapii.
b) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku zmniejszając o kwotę 2.475,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększając o analogiczną kwotę poz. "Zakup leków i materiałów medycznych". Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
c) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 202,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Pozostałe odsetki". Zmiany te spowodowane zostały koniecznością naliczenia odsetek za nieterminową zapłatę za energię cieplną. Z uwagi na brak środków na r-ku bankowym jednostki zapłatę za energię cieplną uregulowano z opóźnieniem.
d) II Liceum Ogólnokształcącym im. M. .Konopnickiej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł poz. "Różne opłaty i składki" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością dokonania zapłaty za program komputerowy do pracowni komputerowej.
e) I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w .Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 5.891,- zł, "Zakup energii" o kwotę 400,- zł i "Różne opłaty i składki" o kwotę 3.100,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 5.891,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 400,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia " o kwotę 3.100,- zł.
Powyższych zmian dokonano na skutek konieczności wypłacenia odpraw pośmiertnych, dopłat do delegacji służbowych nauczycieli w związku ze zmianą wysokości ulg komunikacyjnych oraz dostosowania pomieszczenia szkolnego na pracownię komputerową, do której wyposażenie szkoła otrzyma nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji.
f) Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu zmniejszając o kwotę 27.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększając o analogiczną kwotę poz. "Zakup energii".
Zmiany te zabezpieczają dokonanie zapłaty za energię elektryczną i wodę w oczyszczalni ścieków.
g) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Różne opłaty i składki" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych"
Przeniesień dokonano celem uregulowania zobowiązań związanych z organizacją XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
5. Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 6.400,- zł i "Zakup usług remontowych" o kwotę 6.300,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 6.400,- zł , "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 2.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 4.300,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dofinansowania wydatków wynikających z przepisów BHP.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.357.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 08:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.357.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 232KB
  Data dodania: piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf