BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304333

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 358/2002
Dotyczy: powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwala nr 358/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 lipca 2002 r.

w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie ali. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 38 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz.U. nr 46, poz.543 z późn. zm. ) w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. nr 9, poz. 30 )

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powołać Komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego w składzie 5 osób.

§2


Ustalić następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § l:
l. Jan Madziarski - przewodniczący Komisji
2. Andrzej Florek - członek Komisji
3. Zdzisław Bałabański - członek Komisji
4. Aneta Pindel - członek Komisji
5. Henryka Kowalczewska - członek Komisji


§3


Do zadań Komisji należy:
1/ przeprowadzanie przetargów: ustnych nieograniczonych, ustnych ograniczonych, pisemnych nieograniczonych, pisemnych ograniczonych,
2/ prowadzenie rokowań mających na celu ustalenie nabywcy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przypadku zakończenia się pierwszego i drugiego przetargu wynikiem negatywnym.

§4


W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. nr 9, poz. 30).

§5


Traci moc uchwała nr 236/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25.07.2001 r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

§6


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu jest zobowiązany do powołania członków Komisji przetargowej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. nr 9, poz. 30).
Powołana Komisja będzie przeprowadzać przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Z uwagi na zmianę jaką nastąpiła na stanowisku Geodety Powiatowego i jednocześnie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz rezygnację przewodniczącego Komisji wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski