BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316729

Data: 24 lipca 2002 r.
Nr uchwały: 359/2002
Dotyczy: powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała nr 359/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 lipca 2002 r.

w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 11 ust l, ust 4,5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z dnia 20 stycznia 1997 r. z późn. zm.) oraz art. 32 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. j. t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § l uchwały nr X/159/99 z dnia 22 września 1999 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§1


Ustala się 9- osobowy skład Rady Muzeum przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

§2


W skład Rady Muzeum powołuje się następujące osoby:
- Marek Szubarga
- Janusz Kiszka
- Bolesław Szulc
- Marian Aleksandrowicz
- Teresa Dunin-Karwicka
- Olga Romanowska-Grabowska
- Czesław Misterski
- Dariusz Karczewski
- Tomasz Łaszkiewicz

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 11 ust, l ustawy z dnia 21 listopada 1996 r, o muzeach (Dz, U. z dnia 20 stycznia 1997 r, )przy muzeach samorządowych powinna działać rada muzeum, której skład osobowy powołuje właściwa jednostka samorządu terytorialnego.
Uchwałą nr X/59/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 września 1999 r, w sprawie zmian w Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zadanie powołania składu osobowego rady muzeum zostało powierzone Zarządowi Powiatu.
Cytowana wyżej ustawa w art. 1.1 ust, 4 stanowi, że liczba członków rady muzeum nie może przekraczać 15 osób. W związku z powyższym ustala się 9 osobowy skład Rady.
Jednocześnie w ust: 6 określa się, że liczba członków przedstawicieli organu prowadzącego nie może być większa niż l/4 składu rady, co stanowi w tym przypadku 2 przedstawicieli. Są to: Marek Szubarga i Janusz Kiszka. Przedstawicielem organu samorządu terytorialnego, na którego terenie siedzibę ma muzeum jest Bolesław Szulc.
Kandydaci zgłoszeni przez dyrekcję Muzeum im. Jana Kasprowicza:
- ks. dr Marian Aleksandrowicz - Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
- prof. dr Teresa Dunin - Karwicka - etnograf UMK w Toruniu
- Olga Romanowska - Grabowska - archeolog, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Bydgoszczy
- Czesław Misterski - Prezes Zarządu " Solino " S.A. w Inowrocławiu
Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Inowrocławiu reprezentują:
- dr Dariusz Karczewski - adiunkt w Instytucie Historii Akademii Bydgoskiej
- dr Tomasz Łaszkiewicz - adiunkt w Instytucie Historii Polskiej AkademiiNauk, prezes Oddziału PTH w Inowrocławiu.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski