BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304050

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 364/2002
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 364/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 592 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz w związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 64. ust.1 pkt 4 i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694)

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwala, co następuje:

§1


Sposób pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2002 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, odbędzie się w trybie pisemnego zaproszenia biegłych rewidentów do składania ofert cenowych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisami roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu podlega badaniu i ogłaszaniu na ogólnych zasadach.
Badanie przeprowadza biegły rewident, którego wyboru dokonuje Rada Powiatu w Inowrocławiu, jako organ założycielski badanego zakładu opieki zdrowotnej.
Zarząd Powiatu w oparciu o Uchwałę Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. posiada upoważnienie pozwalające na sprawowanie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej również w zakresie gospodarki finansowej.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadnym.


Starosta
Leonard Maciejewski