BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303853

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 365/2002
Dotyczy: utworzenia mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 365/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), oraz art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Utworzyć mieszkanie chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez Powiat Inowrocławski.

§2


Siedzibą mieszkania, o którym mowa w § 1 będzie parter budynku mieszkalnego nr 52 w Orłowie o powierzchni użytkowej 117 m2.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz.414 z późn. zm.) do zadań powiatu należy m.in. organizowanie mieszkań chronionych.
W związku z likwidacją placówki w Orłowie i brakiem mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków domów dziecka w Inowrocławiu i Jaksicach zostanie przekroczona liczba miejsc rzeczywistych ponieważ przedłuża się pobyt w tych placówkach wychowankom pełnoletnim
kontynuującym naukę. I tak od 1 września br. inowrocławski Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny będzie miał 9 wychowanków ponad limit, a Dom Dziecka w Jaksicach przekroczy liczbę miejsc rzeczywistych o 4 wychowanków. Ponadto w powiecie inowrocławskim nie ma pogotowia opiekuńczego, dlatego też domy dziecka muszą zabezpieczać miejsca dla dzieci, które w trybie doraźnym (interwencyjnym) muszą być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Mieszkanie chronione jest nową propozycją pomocy udzielanej osobom opuszczającym domy dziecka. Utworzenie dla sześciu wychowanków nowej formy opieki pozwoli na rozpoczęcie
samodzielnego życie skierowanych do mieszkania chronionego, które byłoby jednak w sposób istotny kontrolowane poprzez określenie warunków pobytu w nowym miejscu zamieszkania, a ich treść zostanie zawarta w kontrakcie. Opiekę sprawowałby 1 wychowawca, zatrudniony w Domu Dziecka w Jaksicach.
Przedstawiona kalkulacja kosztów wskazuje, że usamodzielnieni wychowankowie pokrywać będą koszty zamieszkania ze środków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymywanych na kontynuacje nauki i opłacanie stancji.
Ponadto w myśl § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na [...] zagospodarowanie dla pełnoletnich [...] ( Dz. U. Nr 120, poz.1293 z 2001 r) wychowankowie otrzymują jednorazową pomoc finansową i jednorazową wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie się.
Mając powyższe na uwadze przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego pod obrady Zarządu Powiatu jest uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski