BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304154

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 366/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała nr 366/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu panu Zdzisławowi Żylińskiemu na okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2005 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Zdzisław Żyliński został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 06.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 319/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy.
Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Kuratorium Oświaty pismem z dnia 11.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela stanowiącym o konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia kadencja Pana Z. Żylińskiego trwać może 3 lata szkolne.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski