BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317067

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 367/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwala nr 367/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu pani Alinie Nowakowskiej na okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2006 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pani Alina Nowakowska została wyłoniona jako kandydat na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 06.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 320/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami.
Kuratorium Oświaty pismem z dnia 11.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela stanowiącym o konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia kadencja Pani A. Nowakowskiej trwać może 4 lata szkolne.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski