BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316774

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 369/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 369/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu panu Henrykowi Głuszkowskiemu na okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2004 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Henryk Głuszkowski został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 10.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 323/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami.
Kuratorium Oświaty pismem z dnia 18.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela stanowiącym o konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia kadencja Pana H. Głuszkowskiego trwać może 2 lata szkolne.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski