BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304425

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 370/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 370/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu pani Grażynie Łuczak na okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2007 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pani Grażyna Łuczak została wyłoniona jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 11.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 321/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Kuratorium Oświaty pismem z dnia 18.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski