BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316765

Data: 28 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: 371/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
Uchwała nr 371/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu


Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej
im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu pani Marii Łożykowskiej na okres od dnia
01.09.2002 r. do 31.08.2007 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Pani Maria Łożykowska została wyłoniona jako kandydat na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 10.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną
uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 325/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy
Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Kuratorium Oświaty pismem z dnia 18.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


STAROSTA

Leonard Maciejewski