BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317060

Data: 28 sierpnia 2002 r
Nr uchwały: 372/2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Uchwała nr 372/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy


Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy panu Henrykowi Mądrowskiemu na okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2007 r.

§2


. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie


Pan Henryk Mądrowski został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 12.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 324/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy
Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Kuratorium Oświaty pismem z dnia 18.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski