BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316757

Data: 28 sierpnia 2002 r
Nr uchwały: 373/ 2002
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała nr 373/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu


Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o. samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu panu Stanisławowi Mrozińskiemu na
okres od dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2006 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski


Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Pan Stanisław Mroziński został wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 12.06.2002 r.
Konkurs przeprowadzony został przez Komisję Konkursową powołaną
uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29.05.2002 r. Nr 326/2002.
Postępowanie konkursowe, odbywało się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Kuratorium Oświaty pismem z dnia 18.06.2002 r. nie wniosło zastrzeżeń do wyłonionego kandydata.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela stanowiącym
o konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na
podstawie mianowania w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia kadencja Pana S. Mrozińskiego trwać może 4 lata szkolne.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA

Leonard Maciejewski