BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303805

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 377/ 2002
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 377/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przedłużyć Pani Barbarze Kwak do 31 sierpnia 2005 r. powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2002 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31.08.2005 r. Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu poprzez nieprzeprowadzanie naboru do klas pierwszych Zarząd Powiatu nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora wymienionej wyżej szkoły.
Dlatego też wskazane jest przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi Pani Barbarze Kwak.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski