BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304327

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 378/ 2002
Dotyczy: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
Uchwała nr 378/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 4 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć wicedyrektorowi szkoły Panu Bogdanowi Budnerowi pełnienie obowiązków, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, do czasu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej niż 6 miesięcy.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2002 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie


W związku z przejściem na emeryturę z dniem 0l września 2002 r. dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu ( od l września 2002 r. placówka nosi nazwę Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Kościelcu) Pana Jana Dankowskiego konieczne jest powierzenie do czasu wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, pełnienia obowiązków dyrektora dotychczasowemu wicedyrektorowi Panu Bogdanowi Budnerowi.
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu powinien być przeprowadzony w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski