BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304313

Data: 4 września 2002 r
Nr uchwały: 379/ 2002
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
Uchwała nr 379/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 września 2002 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 36 a ust 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. nr 67, poz.329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2,5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). W związku z uchwałą Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. z późn. zm. W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski


Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2002 r. na emeryturę przechodzi dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu ( od 1 września 2002 placówka nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu)
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 67 z 1996 r. poz. 329 z poźn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora, wyłania się w drodze konkursu.
W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu

l. Do konkursu dopuszcza się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15.02.1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U. z 1999 roku nr 14 poz. 126).

2. Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć:
- kwestionariusz osobowy
- oryginał lub potwierdzoną kserokopię dokumentów dotyczących
posiadanych kwalifikacji oraz form doskonalenia zawodowego
- kartę oceny pracy z co najmniej dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie
ostatnich pięciu lat pracy, albo kartę oceny z pozytywną oceną pracy
uzyskaną w ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższej
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- pisemną koncepcję kierowania placówką
- oświadczenie o niekaralności
- akt uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub
nauczyciela dyplomowanego.

3. Wymienione w punkcie 2 dokumenty prosimy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu u1.Roosevelta 36 (p.160) w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej uczestnicy konkursu powiadomieni zostaną drogą pisemną.

4. Konkurs prowadzi komisja powołana przez Radę Powiatu w Inowrocławiu

5. Regulamin przeprowadzania konkursu oraz regulamin prac komisji konkursowej jest do wglądu w Wydziale Oświaty Kultury, Sportu. i Turystyki.