BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316709

Data: 25 września 2002 r
Nr uchwały: 383/ 2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy rtg GS 3075 do tomografu komputerowego SCT 6800 TXL firmy SHIMADZU z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Uchwala nr 383/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy rtg GS 3075 do tomografu komputerowego SCT 6800 TXL firmy SHIMADZU z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy rtg GIS 3075 firmy "Varian" U.S.A. o wartości netto 203.106,74 PLN (słownie: dwieście trzy tysiące sto sześć złotych 74/1 OO) do tomografu komputerowego SCT 6800 TXL firmy SIDMADZU z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


UZASADNIENIE


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup przez Zakład lampy fig GS 3075 do tomografu komputerowego SCT 6800 TXL firmy SHIMADZU z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
Powyższa lampa do tomografu komputerowego firmy SHIMADZU stanowi konieczne wyposażenie tego aparatu. Aktualna lampa została zużyta - wykonano 218 tys. skanów przy średniej krajowej 160 tys. skanów.
Zakup nowej lampy umożliwi wykonywanie pacjentom całodobowo wszystkich badań tomografii komputerowej w Szpitalu, oraz wyeliminuje kierowanie ich na tego typu badania do szpitala w Bydgoszczy.
Rada Społeczna PS ZOZ na posiedzeniu 16 września br. pozytywnie zaopiniowała zakup tej lampy uchwałą Nr XX/III/2002.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

STATOSTA
Leonard Maciejewski