BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316706

Data: 25 września 2002 r
Nr uchwały: 384/ 2002
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
Uchwała nr 384/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.


Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. j.t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Józef Rataj czak
- Ryszard Oczachowski

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Bogna Łoś
- Elżbieta Nowak
- Andrzej Stobrawa

c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Anna Żmudziejewska
- Zbigniew Nawrocki

d) przedstawiciele rady rodziców:
- Małgorzata Wach
- Edward Morawski

e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych: - Jacek Kempski
- Tomasz Marcinkowski


§2


Zasady pracy komisji konkursowej, o której mowa w §1 określa regulamin przyjęty uchwałą nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia
24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
UzasadnienieZ dniem 1 września 2002 r. na emeryturę odszedł dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu uchwałą Zarządu Powiatu pełnienie obowiązków dyrektora placówki powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi Bogdanowi Budnerowi. W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późno zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym G. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) konieczne jest powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
Regulamin komisji konkursowej uchwalony został uchwałą nr 316 Zarządu Powiatu z dnia 24- kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

STAROSTA
Leonard Maciejewski