BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316776

Data: 26 września 2002 r
Nr uchwały: 385 /2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r
Uchwała nr 385 /2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 września 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 oraz art. 128 ust. 2, pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Dokonać przeniesienia części wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

§3


Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII Rady Powiatu w Inowrocławiu z 27.12.2001 r. ( z późno Zm. poprzez zastąpienie w § l pkt. 1 "Dochody" kwotę,,87.839.452,- zł" kwotą 87.911.998,- zł, natomiast w § 2 pkt.1 " Wydatki " kwotę 89.196.026,- zł zastąpić kwotą 89.268.572,- zł

§4

Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, §2 i §3 niniejszej uchwały, w
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr l.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały Nr 385/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 września 2002 r.


Zgodnie z cytowaną na wstępie uchwały podstawą prawną, kierownicy jednostek organizacyjnych wystąpili do Zarządu Powiatu o dokonanie szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami i tak:

Dział 010 " Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział 01021 "Inspekcja Weterynaryjna"

Łączna suma przeniesień wynosi 2 048 zł, z czego korekty na kwotę l 500,- zł dokonano
w związku z koniecznością skorygowania planów wydatków do poziomu niezbędnego do uregulowania wszystkich zobowiązań z tyto kosztów szkoleń pracowników i zakupu usług.
548,- zł przeznaczono na uzupełnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny, co wynika ze zwiększonego ( od lipca br.) zatrudnienia.
Zwiększenia wymienionych wydatków dokonano dzięki oszczędnościom w zakupach energii i wydatkach na dojazdy prywatnymi samochodami.

Dział 750 " Administracja publiczna"
Rozdział 75019 "Rady Powiatów"

Przeniesień w w/w rozdziale dokonano w związku z potrzebą zapewnienia środków na zakup materiałów biurowych (2.000,- zł) na potrzeby Biura Rady oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowywaną sesją na zakończenie kadencji ( 6.000,- zł). Środki te uzyskano z oszczędności w wydatkach na diety (4.000,- zł), zakup usług remontowych (2.000,- zł) i podróże służbowe (2.000,- zł). Łączna kwota przeniesień wynosi 8.000,- zł.

Dział 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda"

Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w powyższym rozdziale wiąże się z otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie inowrocławskim.. Zasady podziału dotacji określił Kierownik Krajowego Biura Wyborczego w piśmie ZPOW- 780-2/02 z 20 września br.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji"

Przesunięcie środków wynika z konieczności terminowego uregulowania należności wobec ZUS oraz wywiązania się ze zobowiązań dostawców usług, w tym remontu sprzętu oraz pilnych zakupów art. biurowych i środków czystości.
Utworzenie planowanych wydatków w § 4590 w wysokości 38 192,- zł umożliwi wypłatę odszkodowania, na które Komenda Powiatowa Policji została skazana wyrokiem sądowym. Termin płatności wymienionego odszkodowania minął 13 września br.
Ogólna kwota zwiększeń planu wydatków wynosi 67 900,- zł i zostanie skompensowana zmniejszeniem planowanych wypłat świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy jak:
nagrody roczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych i świadczenia wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Rozdział 75411 " Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"
Wnioskowane przeniesienia wydatków dokonuje się w celu stworzenia możliwości terminowego regulowania bieżących zobowiązań za zakupy materiałów usług i naprawy sprzętu ratowniczego z zachowaniem zasad dyscypliny budżetowej. Kwota przeniesień wynosi 7 592,- zł.

Dział 853 "Opieka społeczna
Rozdział 85333 "Powiatowe Urzędy Pracy"

Zwiększenia planu wydatków wiążą się z koniecznością dokonania terminowych wpłat na prenumeratę czasopism (2.000,- zł) i zaległego podatku od nieruchomości za m-ce VI- IX - 4.150,- zł) odroczonego na wniosek PUP do 30 września br. Zwiększenia planu tych wydatków następuje kosztem ograniczenia wydatków na zakupy usług ( remontowych i pozostałych) oraz na podróże służbowe.
Kolejny wniosek jednostki dotyczy zwiększenia planu wydatków odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do ustawowej wielkości tj o 11.539 zł.
Wnioskowanego zwiększenia budżetu jednostki dokonuje się poprzez przeniesienie wymienionej kwoty z rezerwy budżetowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (z 13 września br., Nr WFB.I-3013/W/38/2002) zwiększeniu ulega dotacja celowa w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na realizację najpilniejszych potrzeb rzeczowych. Środki te w wysokości 22.000,- zł rozdysponowane zostaną następująco:
•20.000,- zł na pokrycie kosztów usług remontowych
•2.000,0 zł na zakup kamizelek odblaskowych.

W efekcie wprowadzenia opisanych zmian budżetu powiatu, dochody i wydatki rosną o 22.000,- zł
Łączna suma przeniesień dokonanych w niniejszej uchwale wynosi 95.229,- zł i nie powoduje zmian w ogólnej kwocie wydatków budżetu powiatu na rok 2002STAROSTA
Leonard Maciejewski


Inowrocław 2002-09-25

Załączniki:

385.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 114KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 07:51
  Typ MIME: application/pdf