BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317069

Data: 2 października 2002 r
Nr uchwały: 386/ 2002
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj, czerwiec i lipiec 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.07.2002 r
Uchwala nr 386/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 października 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj, czerwiec i lipiec 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.07.2002 r.


Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 L o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za maj, czerwiec i lipiec 2002 r. i za okres 01.01.2002 r. do 31.07.2002 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka


Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUZASADNIENIE


Zarząd Powiatu sprawujący nadzór nad PS ZOZ w Inowrocławiu w oparciu o § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, w związku z trudną sytuacją finansową PS ZOZ zobowiązał Dyrektora Zakładu do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach - wyniku finansowym.
Informacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu za miesiąc maj, czerwiec i lipiec 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.07.2002 r. została przyjęta przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu na posiedzeniu 16 września 2002 r. uchwałą Nr XVI/III/2002.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski