BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317063

Data: 16 października 2002 r
Nr uchwały: 391 /2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 391 /2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 116 ust.5 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późno zm.) w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę,,87.911.998,- zł" zastąpić kwotą ,,87.912.598,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę,,89.268.572,- zł" zastąpić kwotą ,,89.269.172,- zł"§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na kwotę 56,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§3


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków miedzy rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854" Edukacyjna opieka wychowawcza".

§4


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§5

Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1,2,3 i 4 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie do Uchwały nr 391/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002 r.


1. Na skutek zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania za pośrednictwem Powiatu dotacji w wysokości 600,- zł na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu na opłacenie udziału w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 80111 "Gimnazja specjalne", dziale 801 "Oświata i wychowanie".
Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono § 4300 "Zakup usług pozostałych" w dziale i rozdziale jw.

2. Celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie dokształcania dwóch nauczycieli placówki opiekuńczo - wychowawczej w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia o kwotę 1.169,- zł § 4300 "Zakup usług pozostałych" w rozdziale 80145 "Komisje egzaminacyjne" oraz uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 56,- zł, a zwiększenia o kwotę 1.225,- zł § 4300 "Zakup usług pozostałych" w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli".

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" i tak:

Dział 801 "Oświata i wychowanie"
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" zmniejszono o -2.987,- zł
- rozdział 80114 "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" zmniejszono o -45.649,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększono o +36.762,-zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" zmniejszono o -2.366,- zł
- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" zwiększono o +2.985,- zł
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
-oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększono o + 11.255-zł
razem 0
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
- rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zmniejszono o - 238,- zł
- rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne" zmniejszono o - 4.792,- zł
- rozdział 85497 "Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększono o +9.106,- zł
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" zmniejszono o - 4.076.1- zł
razem 0


Powyższych zmian dokonano na skutek zmian organizacyjnych placówek oświatowych (likwidacja z dniem 1.09.br. Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu, przeniesienie Zespołu Szkół Samochodowych do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu oraz przejście z dniem 1.09.br. nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy do Centrum Kształcenia Praktyczne go w Inowrocławiu), zagospodarowania niewykorzystanych środków finansowych w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" oraz konieczności uregulowania zobowiązań Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu z tyto organizacji XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Inowrocław 2002.

4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu (rozdział 01022 "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego") poprzez zmniejszenie o kwotę 1.200,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu zestawów do pobierania prób na BSE oraz jednorazowych butów, fartuchów i rękawic oraz worków do pobierania prób,

b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez
zmniejszenie o kwotę 1.489,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. " Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup art. biurowych,


c) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o 30.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 15.000,- zł i "Zakup usług pozostałych o 58.000,- zł a zwiększenie o 103.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych,
- rozdział 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.512,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 781,- zł i "Zakup usług remontowych" o 731,- zł.
Środki te przeznacza się na zakup tonerów i naprawę kserokopiarki,

d) Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę
1.358,- zł poz. "Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" a zwiększenie o analogiczna kwotę poz. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych".
W /wym. przeniesienia dokonano w związku z otrzymanym ostatecznym wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie wypłacenia przez Komendę odszkodowania.

e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
- rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
Powyższe zabezpiecza opłaty za usługi łączności oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i zakup znaczków pocztowych,
- rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 4.350,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 1.000,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 300,- zł, "Zakup energii" o 1.200,- zł oraz "Podróże służbowe krajowe" o 300,- zł a zwiększenie o kwotę 7.150,- zł poz. "Zakup usług pozostałych".
W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych wydatków na 2002 r. stwierdzono nadwyżkę środków finansowych w planowanych wydatkach na wynagrodzenia z narzutami, energię i podróże służbowe w łącznej kwocie 7.150,- zł. Środki te

przeznaczone zostaną na opłacenie zespołów orzekających (dodatkowo wydanych zostanie 200 orzeczeń),

f) Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
- rozdział 80146 "Dokształcanie doskonalenie nauczycieli" poprzez zmniejszenie o kwotę 9.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 6.500,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 2.500,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu materiałów i publikacji prawnych oraz opłacenia delegacji służbowych metodyków I LO i III LO w Inowrocławiu,

g) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie poz. "Różne opłaty i składki" o 2.500,- zł oraz "Zakup usług remontowych" o 1.000,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 2.500,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu środków BHP i oleju opałowego dla szkoły,
- rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży" poprzez zmniejszenie o 450,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością uregulowania rachunku za konsumpcję na obozie językowym,
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".

W/wym. przeniesienie spowodowane zostało koniecznością zakupu oleju opałowego dla internatu,

h) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 7.200,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu wyposażenia (krzesła, żaluzje) dla nowoutworzonej pracowni komputerowej oraz kamery (skradziona część składowa monitoringu),


i) Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup energii".
Przeniesienie to spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z ogrzewaniem szkoły.

j) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 5.240,- zł poz. "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych o 2.000,- zł i zakup energii o 3.240,-zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zapłaty za naprawę dachu i energię elektryczna,

k) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz.

"Wpłaty na PFRON" o 500,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 750,- zł i "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 426,- zł a zwiększenie o 1.676,- zł poz. "Zakup pozostałych usług".
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością uregulowania zobowiązań za przeglądy okresowe oraz rozmowy telefoniczne.

l) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz.
"Składki na ubezpieczenia społeczne" o 12.800,- zł, i "Zakup usług pozostałych" o 4.553,- zł a zwiększenie poz. "Składki na Fundusz Pracy" o 12.800,- zł, "Zakup energii" o 1.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 300,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o 100,- zł, "Podatek od nieruchomości" o 3.113,- zł i "Pozostałe odsetki" o 40,- zł.
Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki,

ł) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz.
"Zakup materiałów i wyposażenia" o 60.700,- zł i "Zakup usług pozostałych"
o 6.600,- zł a zwiększenie o kwotę 67.300,- zł poz. "Zakup usług remontowych".
Przeniesienia te podyktowane są koniecznością adaptacji pomieszczeń warsztatowych na pracownie dydaktyczne i remont klatki schodowej,m) Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe
wynagrodzenie roczne" o 496,- zł i "Zakup energii" o 15.000,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 496,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 3.000,- zł oraz "Zakup usług remontowych" o 12.000,- zł.
Powyższe spowodowane zostało m.in. koniecznością uregulowania zobowiązań z tytułu wymiany okien w budynku i zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

391.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 08:07
  Typ MIME: application/pdf