BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316758

Data: 16 października 2002r
Nr uchwały: 392/ 2002
Dotyczy: przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa
Uchwała nr 392/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002r.


w sprawie przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności całej nieruchomości Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu jest prowadzona księga wieczysta KW 42924.
Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 53, oznaczona jako działka nr 3/1 - mapa 11, o powierzchni 1,8920 ha oraz znajduje się we władaniu III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie do Uchwały nr 392/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 października 2002 roku


III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu od dnia 6 maja 1991 roku do dnia 6 maja 1991 roku do dnia dzisiejszego włada zabudowaną nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 53, oznaczoną jako działka nr 3/1 - mapa 11, o powierzchni 1,8920 ha. Natomiast Dyrektor ww. Szkoły na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 1997 roku pełni obowiązki administratora całej ww. nieruchomości.
Ponieważ brak decyzji przekazującej III Liceum Ogólnokształcącemu w Inowrocławiu w użytkowanie przedmiotową nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie tej nieruchomości na rzecz Powiatu następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu.
W związku z powyższy zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski