BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304118

Data: 30 października 2002
Nr uchwały: 394/ 2002
Dotyczy: sprzedaży zestawu komputerowego P. Grażynie Derkowskiej - pracownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
Uchwała nr 394/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002


w sprawie sprzedaży zestawu komputerowego P. Grażynie Derkowskiej - pracownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.


Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na sprzedaż zestawu komputerowego zarejestrowanego w ewidencji księgowej środków trwałych pod nr 5/23 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu p. Derkowskiej Grażynie na jej wniosek i ustalić cenę sprzedaży w/w zestawu na kwotę 150,00 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski


Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie


do uchwały nr 394 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2002r.

W dniu 06.08.2002r. p. Grażyna Derkowska- pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpiła z wnioskiem do Starosty Inowrocławskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż umorzonego w 100% zestawu komputerowego. Zgodnie z opinią informatyka, w/w zestaw komputerowy jest wyeksploatowany i nie spełnia wymogów niezbędnych do wykorzystania również na innych stanowiskach pracy w Starostwie. Nadmienia się, że zestaw komputerowy wcześniej eksploatowany został przejęty z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie dokumentu PT nr 22/99 z dnia 20.01.1999r. Z otrzymanych dokumentów nie można ustalić roku produkcji w/w sprzętu.
Wobec powyższego zasadnym jest wyrażenie zgody w formie Uchwały Zarządu na sprzedaż przedmiotowego zestawu komputerowego osobie zainteresowanej.
Zestaw komputerowy można sprzedać na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.).STAROSTA
Leonard Maciejewski