BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304368

Data: 30 października 2002 r.
Nr uchwały: 395/ 2002
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 395/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 116 ust.5 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/25912001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,87.912.598,- zł" zastąpić kwotą ,,88.561.920,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,89.269.172,- zł" zastąpić kwotą ,,89.918.494,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 25.019,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o 24.950,- zł i dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 69,- zł.

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.
§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz KrauzeUzasadnienie do Uchwały nr 395/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.

1. Na skutek zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania za pośrednictwem budżetu Powiatu dotacji w wysokości 3.500,- zl na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej ochrony osobistej strażaka typu "Sztormiak" dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ", dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa".
Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono § 4210 "Zakup usług pozostałych" w dziale i rozdziale jw.


2. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:
a) Nr WFB.I-3013/W/43/2002 z dnia 8 października 2002
r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu"
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.030,- zł,
- w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 1.100,- zł . Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych.
Planowane wydatki zwiększono o ww. kwoty w § 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w działach i rozdziałach jw.

b) Nr WFB.I-3013/W/44/2002 z dnia 9 października 2002 r. zwiększono planowane dochody w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" o łączną kwotę 438.084,- zł i tak:

Dział 801 "Oświata i wychowanie" o 410.381,- zł z tego:
- rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o 20.819,-zł
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" o 3.850,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o 109.814,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 258.621,- zł
- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" 6.335,- zł
- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego" o 1 0.942,- zł

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 27.703,- zł z tego:
- rozdział 85402 "Ośrodki szkolno - wychowawcze" o 14.093,- zł
- rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie psychologiczne"
o 13.610,- zł
Środki te przeznaczone są na wdrożenie z dniem l października 2002 r. III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy - Karta Nauczyciela. O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki płacowe (dział i rozdział jw.),

c) Nr WFB.I-3013/W/45/2002 z dnia 11 października 2002 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 23.608,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu", rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze", dziale 853 "Opieka społeczna". Powyższe środki przeznaczone są na wdrożenie z dniem 1 października 2002 r. III etapu reformy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych, do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy - Karta Nauczyciela. Po stronie planowanych wydatków o ww. kwotę zwiększono budżety placówek opiekuńczo - wychowawczych,

d) Nr WFB.I-3013/W/46/2002 z dnia 15 października 2002 r. dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów o 30.000,- zł w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa".
Ww. środki przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ratowniczo - gaśniczych Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,

- zwiększenia planowanych dochodów o 145.000,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu", rozdziale 85304 "Rodziny zastępcze", dziale 853 "Opieka społeczna" Powyższa kwota przeznaczona jest na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie i pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze.


3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:

• Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej poprzez zmniejszenie o kwotę 12.000,- zł poz. "Zakup środków żywności" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". W związku z nieodpłatnym otrzymaniem artykułów spożywczych powstała oszczędność środków finansowych, którą przeznacza się na zakup opału,

• Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 4.014,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 21,- zł i "Różne opłaty i składki" o 1.900,- zł a zwiększenie poz.
"Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" o 4.035,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 1.700,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 200,- zł.
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością zatrudnienia Inspektora Weterynarii w Korpusie Służby Cywilnej (zmiany organizacyjne) oraz zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego,

• Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu (rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne") poprzez zmniejszenie o kwotę 1.135,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług remontowych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością remontu kuchni i stołówki (zalecenie Sanepidu),

• III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe przeniesienie spowodowane zostało koniecznością zakupu wykładziny do pracowni komputerowej,

• Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy poprzez zmniejszenie o kwotę 270,- zł poz.
"Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Przeniesienie to zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (rozdział 80130 "Szkoły zawodowe") poprzez zmniejszenie o 10.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczna kwotę poz. "Zakup energii". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania opłat za energię elektryczną i wodę,

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 3.560,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 1.560,-zł i "Zakup usług pozostałych" o 2.000,- zł. Powyższe zabezpiecza wydatki za usługi łączności, konserwacje i zakup materiałów,
- rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł poz. Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu materiałów do przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami Sanepidu remontu kuchni,

• Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 7.000,- zł poz. "Zakup leków i materiałów medycznych" a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 1.500,- zł i "Zakup środków żywności" o 5.500,- zł. Powyższe przeniesienia spowodowane zostały koniecznością wypłaty odprawy pieniężnej pracownikom oraz zabezpieczenia środków na wyżywienie wychowanków.


4. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 25.019,- zł z przeznaczeniem na :
- uzupełnienie brakujących środków finansowych w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80145 "Komisje egzaminacyjne" – kwota 69,- zł,
- opłatę aktu notarialnego dot. przekazania w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu – kwota 24.950,- zł.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

395.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 179KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 08:20
  Typ MIME: application/pdf