BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303799

Data: 30 października 2002 r
Nr uchwały: 397/ 2002
Dotyczy: przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu oraz znajdującego się w likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu
Uchwala nr 397/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2002 r.


w sprawie przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu oraz znajdującego się w likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w wykonaniu uchwał
Nr XIV /90/2000 Rady powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu i Nr XXXV/302/2002 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przeniesienia i likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55.Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekazać mienie ruchome stanowiące wyposażenie zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

§2


Szczegółowy wykaz przekazywanego mienia ruchomego zawiera protokół zdawczo - odbiorczy stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§3


Przekazać mienie ruchome stanowiące wyposażenie Zespołu Szkół Samochodowych szkołom, placówkom i innym podmiotom.


§4


Szczegółowy wykaz przekazywanego mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Zespołu Szkół Samochodowych stanowią załącznik 2-7 do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


W związku z zaprzestaniem działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu i rozpoczęciem procesu likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu, co ostatecznie nastąpi 31.08.2005 r. zaszła konieczność przekazania mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie wymienionych wyżej szkół innym szkołom, placówkom i podmiotom.
Zgodnie z art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały rady i gospodaruje mieniem powiatu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski