BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317043

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 401/ 2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r
Uchwala nr 401/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 oraz art. 128 ust. 2, pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późno zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

§2


Dokonać przeniesienia części wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

§3


Zwiększyć dochody i wydatki w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego o kwoty pozyskane w ramach porozumień.

§4


Zwiększyć dotacje celowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o łączną kwotę 9.997, - zł. (Decyzja WFB.I.3031/W/48/2002)

§5


Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII Rady Powiatu w Inowrocławiu z 27.12.2001 r. ( z późn. zm. poprzez zastąpienie w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę,,88 561 920,- zł" kwotą 88 587 917,- zł, natomiast w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę 89.918.494,- zł zastąpić kwotą 89.944.491,- zł


§6


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, §2 i §3 niniejszej uchwały, w
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały Nr 401/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia14 listopada 2002 r.


1. A/Zgodnie z cytowaną na wstępie uchwały podstawą prawną, Komendant Powiatowy PSP wystąpił do Zarządu Powiatu o dokonanie przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowości opłacania składek społecznych, zaległych świadczeń oraz zasilenie § na wydatki rzeczowe. Łączna suma przeniesień wynosi 20.348,- zł. Szczegółową informację o zwiększeniach i zmniejszeniach w poszczególnych §§ zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
B/ Dokonanie przeniesienia między paragrafami wydatków w dziale 751, rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad sejmików" zapewni możliwość płynnego regulowania zobowiązań z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, opłaty za podróże służbowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zwiększenie wspomnianych wydatków dokonane zostanie przez zmniejszenie planu na wydatków na zakupy usług pozostałych.

2. Zwiększenie budżetu powiatu następuje w wyniku podpisanych porozumień.
A/ Porozumienie z Gminą Inowrocław na 4 000,- zł określa przeznaczenie tych środków na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, co w efekcie pozwala zwiększyć budżet wspomnianej jednostki o w/w kwotę w § 4210" zakup sprzętu i wyposażenia".
B/ Umowa GPR3-62/2002 zawarta z Inspektoratem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., w ramach realizowanej prewencji, przekazuje na rzecz Powiatu Inowrocławskiego kwotę 12.000,- zł na zakup komputerów. W aneksie do wspomnianej umowy, przekazujący precyzuje przeznaczenie przekazanych środków określając dotację jako" przeznaczoną na dofinansowanie zakupu komputerów oraz zakup szczepionek przeciw grypie dla pracowników"

2. Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 60.651 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie remontu dachu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu 3.000 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzonej przez Muzeum dezynsekcji w Domu Rodzinnym Jana Kasprowicza w Szymborzu 6.000 zł
- zwrot dotacji na rodziny zastępcze 51.651 zł

(W roku 2001 wypłacono z otrzymanej dotacji na rodziny zastępcze
świadczenia trzem rodzinom, którym sądownie ustanowiono opiekę
prawną a ta nie była podstawą do wypłacenia pomocy finansowej
/akta 111,140 i 190/ oraz świadczenia trzem pełnoletnim
wychowankom na kontynuację nauki, mimo iż się nie uczyli
/akta 71 Adam i Zbigniew oraz 174 Mariusz/.

3. Kolejne zwiększenie budżetu Powiatu Inowrocławskiego wynika z decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego, który dokonał zwiększenia dotacji celowej w następujących rozdziałach:

- Dz. O1O "Rolnictwo łowiectwo", rozdz. 01022 "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego" z przeznaczeniem 3.000,zł na dofinansowanie kosztów zwalczania zwierząt zakaźnych (BSE). Dotacja zwiększyła poziom planowanych analogicznie po stronie wydatków z głównym przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dz. 853 " Opieka społeczna, rozdział 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze został zwiększony dotacją w łącznej kwocie 6.997,- zł w tym, dla Komendy Powiatowej Policji o 6.700,- zł i dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej o 297,- zł. Kwoty powyższe zwiększają poziom planowanych wydatków na wypłatę wspomnianych zasiłków w br.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

401.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 103KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 08:37
  Typ MIME: application/pdf