BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316730

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 402/ 2002
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
Uchwała nr 402/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.


Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2003 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry:

1. Dochody w kwocie 92.104.791 zł
2. Wydatki w kwocie 92.104.791 zł


§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie do Uchwały nr 402/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany wart. 119 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2003 rok.
Przy opracowywaniu projektu na 2003 rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach.
Opracowując projekt budżetu na rok 2003 rozpatrzono:
Wariant I na kwotę 102.827.604
- uwzględniający przewidywane dochody, pełną realizację potrzeb zgłoszonych przez poszczególne jednostki i określony deficyt,
Wariant II na kwotę 99.738.085
- charakteryzujący się zrównoważonym bilansem dochodów i wydatków.
Po otrzymaniu kwot subwencji i dotacji:
Wariant zrównoważony ostateczny na kwotę 92.104.791
Po wnikliwej analizie zgłoszonych wielkości przyjęto zasadę zapewnienia funkcjonowania poszczególnych jednostek Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze, możliwość kontynuowania rozpoczętych inwestycji a w szczególności Hali Sportowej w Kruszwicy.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2003 r. zapewniono jedynie minimum potrzeb finansowych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek budżetowych.

STAROSTA
Leonard Maciejewski