BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304310

Data: 14 listopada 2002r
Nr uchwały: 403/ 2002
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej – Miechowickiej
Uchwała nr 403/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej – Miechowickiej


Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wystąpić do Zarządu Gminy Miasta Inowrocław z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, zapisanej w KW nr 20546, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/58 o pow. 2,4760 ha, zmieniając przeznaczenie działki z budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski


Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze

Uzasadnienie do Uchwały nr 403/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002 r.


Wymieniona w uchwale działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Poznańskiej, Szymborskiej, Miechowickiej, Różanej, E.Szelburg - Zarembiny, M. Kownackiej, J. Brzechwy, J. Porazińskiej, M.Szancera i K. Makuszyńskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/259/00 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2000 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 67, poz. 534 z dnia 27 września 2000 r. jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną z usługami.
Z uwagi jednak na negatywny wynik pierwszego i drugiego przetargu na zbycie nieruchomości wymienionej w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z brakiem zainteresowania w nabyciu tej nieruchomości, zachodzi potrzeba dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmieniając przeznaczenie działki z budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące.


STAROSTA
Leonard Maciejewski