BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303780

Data: 14 listopada 2002 r
Nr uchwały: 404/ 2002
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji "Kompleksowe wykonanie sali widowiskowo - sportowej" przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Uchwała nr 404/ 2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2002 r.


w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji "Kompleksowe wykonanie sali widowiskowo - sportowej" przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.


Na podstawie art. 67 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 Nr 113, poz. 984) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Udzielić zamówienia na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji "Kompleksowe wykonanie sali widowiskowo - sportowej" przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, firmie Usługi Projektowe i Nadzór - Andrzej Obroślak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. B. Krzywoustego 14/29.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członek Zarządu
Grzegorz Chmielewski

Członek Zarządu
Urszula Iwicka

Członek Zarządu
Andrzej Kozłowski

Członek Zarządu
Tadeusz Krauze
Uzasadnienie


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554 § 2.1.1. Inwestor zobowiązany jest ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy, ul. Kujawska 20 Obowiązek ten został nałożony w decyzji pozwolenia na budowę.
Jak wynika z Ustawy Prawo Budowlane do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy między innymi reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzę techniczną.
Decyzja wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego podyktowana była względami finansowymi, a także uzależnieniem od zapisanych wielkości środków finansowych w budżecie Powiatu, którego dysponentem zostaje Inwestor.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie "zapytanie o cenę" na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego, spośród czterech ważnych ofert, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Projektowe i Nadzór - Andrzej Obroślak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. B. Krzywoustego 14/29.


STAROSTA
Leonard Maciejewski