BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Oferty pracy
Ilość odsłon: 85135

Specjalista ds. księgowości w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
Data: 27.12.2006
Inowrocław, dnia 27.12.2006 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36-38

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU UL. ROOSEVELTA 36-38

1. Wymagania niezbędne
• kandydat powinien spełnić wymagania określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
• wykształcenie – ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku ekonomicznym i posiadanie co najmniej 5 letniej praktyki w księgowości lub studia wyższe ekonomiczne i 2 letni staż w księgowości
• dobra znajomość komputera i programów księgowych (najlepiej Radixa)
• zdolności organizacyjne
2. Wymagania dodatkowe
• znajomość przepisów prawa oświatowego i zagadnień z zakresu finansów publicznych
• znajomość klasyfikacji budżetowej – paragrafów dochodów i wydatków
• umiejętność pracy w zespole
• zdyscyplinowanie
• odpowiedzialność
3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku
• opracowywanie planów rzeczowo finansowych dla placówek oświatowych
• realizowanie wydatków placówek zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym
• utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami w zasadniczych sprawach planu i budżetu tych jednostek oraz zmian budżetowych
• sporządzanie dla dyrektorów tych jednostek miesięcznych wydruków dotyczących kosztów, wydatków i zobowiązań
• sprawdzanie dowodów rachunkowych pod względem formalno – rachunkowym oraz prawidłowość i rzetelność ich sporządzania
• sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań budżetowych
• opracowywanie sprawozdań finansowych i bilansowych dla jednostek w terminach ustalonych przez przepisy prawa budżetowego
• prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności finansowo – księgowej placówek
• prowadzenie urządzeń księgowych zgodnych z obowiązującymi przepisami finansowymi (dziennik główny, karty wydatków i kosztów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, karty syntetyczne i analityczne) przy użyciu komputera.
• sporządzanie poleceń przelewu
• archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków komputerowych
• uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnej
• udział w szkoleniach dotyczących spraw finansowo – księgowych
• odpowiedzialność za prawidłowość obiegu dokumentów
finansowo – księgowych w Zespole i na linii Zespół – placówki
• odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo – księgowej
• odpowiedzialność za prawidłowość dekretowania dokumentów oraz terminowe księgowanie i regulowanie zobowiązań
4. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny
• życiorys – CV
• kserokopie świadectw pracy
• kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
• oświadczenie, że kandydat nie był karany na przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
5. Miejsce składania dokumentów:
• Sekretariat Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36-38, pokój 164 - można składać osobiście lub pocztą na podany wyżej adres.

Każdorazowo należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu”.
Termin składania dokumentów – 9 stycznia 2007 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, C.V. (z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).