BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Oferty pracy
Ilość odsłon: 85091

referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Data: 26 października 2006 r.
OSO.1110-131/2006

STAROSTA INOWROCŁAWSKI
88-100 INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY


referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej średnie,
2) minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
3) zdolności organizacyjne,
4) umiejętność obsługi komputera.

Ponadto wymaga się aby kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, cieszył się nieposzlakowaną opinią oraz posiadał stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
3) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
4) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,
5) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
6) umiejętność pracy w zespole
7) odpowiedzialność,
8) kreatywność,
9) doskonała komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) 1. wzywanie składów orzekających na posiedzenia,
2) 2. obsługa posiedzeń składów orzekających,
3) 3. protokołowanie posiedzeń składów orzekających,
4) 4. obsługa interesantów:
- przyjmowanie i wydawanie wniosków,
- udzielanie informacji,
5) 5. wzywanie do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku,
6) 6. obsługa komputera.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – c.v,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław (Kancelaria Ogólna p.141); w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres Starostwa starostwo@inowroclaw.powiat.pl lub pocztą na podany wyżej adres w terminie do 10 listopada 2006 r. Każdorazowo należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ” .

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.inowroclaw.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – c.v. (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.Inowrocław, 26 października 2006r.

Załączniki:

oso.1110.136.06.pdf  -> pobierz
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: czwartek, 16 listopada 2006, godz. 11:30
  Typ MIME: application/pdf