BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Oferty pracy
Ilość odsłon: 85138

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Data: 27 października 2006 r.
STAROSTA INOWROCŁAWSKI
88-100 INOWROCŁAW
UL. ROOSEVELTA 36/38

OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY


Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie - wyższe magisterskie lub wyższe medyczne ,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) zdolności organizacyjne,
4) umiejętność obsługi komputera.

Ponadto wymaga się aby kandydat spełniał wymagania określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
3) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
4) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,
5) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) odpowiedzialność,
8) doskonała komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2) organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu,
3) ocenianie merytoryczne wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
4) kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych do rozpatrzenia ich przez składy orzekające,
5) wydawanie wraz z sekretarzem lub wyznaczonym członkiem zespołu:
- orzeczenia o umorzeniu postępowania,
- zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia,
6) wyznaczanie składów orzekających,
7) ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających,
8) przygotowywanie projektów umów zawieranych z członkami powołanymi do składów orzekających,
9) przesyłanie odwołań wnioskodawców wraz z aktami sprawy oraz protokołem posiedzeń składu rozpatrującego odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy,
10) przygotowywanie sprawozdań finansowych i liczbowych z pracy Zespołu,
11) zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących bazy danych osobowych administratorowi systemu informatycznego,
12) planowanie środków finansowych Zespołu.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – c.v,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław (Kancelaria Ogólna p.141); w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres Starostwa starostwo@inowroclaw.powiat.pl lub pocztą na podany wyżej adres w terminie do 10 listopada 2006 r. Każdorazowo należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.inowroclaw.powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – c.v. (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
Inowrocław, 27 października 2006r.

Załączniki:

oso.1110.137.06.pdf  -> pobierz
Lista kandudatów spełniających wymagania formalne
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: czwartek, 16 listopada 2006, godz. 11:30
  Typ MIME: application/pdf